مولن روژ (سه)
مولن روژ (سه)
370,000 تومان

مولن روژ (دو)
مولن روژ (دو)
370,000 تومان

مولن روژ (یک)
مولن روژ (یک)
350,000 تومان

سنوفلیک موهیتو
سنوفلیک موهیتو
195,000 تومان

کهکشان
کهکشان
260,000 تومان

<p>دور از مواد شوینده و رطوبت نگهداری شود</p>

گوشواره پینک مارتینی
گوشواره پینک مارتینی
235,000 تومان

<p><span style="color: #687188; font-family: IranYekan; font-size: 18px;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</span></p>

گوشواره تاک
گوشواره تاک
235,000 تومان

<p><span style="color: #687188; font-family: IranYekan; font-size: 18px;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</span></p>

گوشواره گداز
گوشواره گداز
280,000 تومان

<p><span style="color: #687188; font-family: IranYekan; font-size: 18px;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</span></p>

گوشواره چمن
گوشواره چمن
290,000 تومان

<p><span style="color: #687188; font-family: IranYekan; font-size: 18px;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</span></p>

گوشواره آرام
گوشواره آرام
190,000 تومان

<p><span style="color: #687188; font-family: IranYekan; font-size: 18px;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</span></p>

گوشواره تمشک
گوشواره تمشک
190,000 تومان

<p><span style="color: #687188; font-family: IranYekan; font-size: 18px;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</span></p>

گوشواره دلکش
گوشواره دلکش
330,000 تومان

<p><span style="color: #687188; font-family: IranYekan; font-size: 18px;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</span></p>

گوشواره مهارلو
گوشواره مهارلو
370,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</p>

گوشواره زنبورک عسل
گوشواره زنبورک عسل
265,000 تومان

<div class="row" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: #687188; font-family: IranYekan, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="col-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; width: 1140px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; flex: 0 0 100%; max-width: 100%;"> <div class="tab-style3" style="box-sizing: border-box;"> <div class="tab-content shop_info_tab" style="box-sizing: border-box; margin-top: 40px;"> <div id="Description" class="tab-pane fade show active descdiv" style="box-sizing: border-box; transition: opacity 0.15s linear 0s;" role="tabpanel" aria-labelledby="Description-tab"> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و رطوبت نگهداری شود</p> </div> </div> </div> </div> </div>

گوشواره ژربرا
گوشواره ژربرا
235,000 تومان

<div class="row" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: #687188; font-family: IranYekan, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="col-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; width: 1140px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; flex: 0 0 100%; max-width: 100%;"> <div class="tab-style3" style="box-sizing: border-box;"> <div class="tab-content shop_info_tab" style="box-sizing: border-box; margin-top: 40px;"> <div id="Description" class="tab-pane fade show active descdiv" style="box-sizing: border-box; transition: opacity 0.15s linear 0s;" role="tabpanel" aria-labelledby="Description-tab"> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و رطوبت نگهداری شود</p> </div> </div> </div> </div> </div>

گوشواره تاج‌الملوک
گوشواره تاج‌الملوک
320,000 تومان

<p>دور از مواد شوینده و رطوبت نگهداری شود</p>

گوشواره سیسیل
گوشواره سیسیل
280,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</p>

گوشواره خاوردخت
گوشواره خاوردخت
235,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

گوشواره تاک
گوشواره تاک
235,000 تومان

<p>دور از مواد شوینده و رطوبت نگهداری شود</p>

گوشواره قمرتاج
گوشواره قمرتاج
220,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

گوشواره خاله سوسکه ۳
گوشواره خاله سوسکه ۳
320,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

گوشواره خاله‌ سوسکه ۲
گوشواره خاله‌ سوسکه ۲
320,000 تومان

<p>دور از مواد شوینده و رطوبت نگهداری شود</p>

گوشواره بید مجنون
گوشواره بید مجنون
250,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p> <p>&nbsp;</p>

گوشواره خاله سوسکه
گوشواره خاله سوسکه
320,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

گوشواره لطیف ۲
گوشواره لطیف ۲
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">&nbsp;</p>

گوشواره بلقیس
گوشواره بلقیس
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">مروارید پرورشی طبیعی&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">سنگ آبی چند رنگ مایل به سبز</p>

گوشواره ریحان
گوشواره ریحان
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">مروارید پرورشی طبیعی&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">سنگ سبز تیره</p>

گوشواره شربت ۲
گوشواره شربت ۲
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">مروارید پرورشی طبیعی&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">سنگ شامپاینی چند رنگ</p>

گوشواره شربت ۱
گوشواره شربت ۱
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">مروارید پرورشی طبیعی&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">سنگ شامپاینی چند رنگ</p>

گوشواره سماء
گوشواره سماء
190,000 تومان

<p>دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p>مروارید پرورشی طبیعی&nbsp;</p> <p>سنگ آبی روشن</p>

گوشواره سرخاب
گوشواره سرخاب
190,000 تومان

<p>دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p>مروارید پرورشی طبیعی&nbsp;</p> <p>سنگ چند رنگ سرخ&nbsp;</p>

گوشواره ماه‌تیکه
گوشواره ماه‌تیکه
230,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</p>

سنجاق سینه چشم لعبت
سنجاق سینه چشم لعبت
210,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</p>

سنجاق سینه چشم زینت
سنجاق سینه چشم زینت
210,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود</p>

سنجاق سینه چشم پردار
سنجاق سینه چشم پردار
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; text-align: right; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</span></p> <p><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">&nbsp;</span></p>

گوشواره شکوفه گیلاس
گوشواره شکوفه گیلاس
235,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; text-align: right; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</span></p> <p><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">&nbsp;</span></p>

سنجاق سینه طلعت II
سنجاق سینه طلعت II
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; text-align: right; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</span></p> <p><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">&nbsp;</span></p>

گوشواره لطیف
گوشواره لطیف
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; text-align: right; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</span></p> <p><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">&nbsp;</span></p>

سنجاق‌ سینه طلعت
سنجاق‌ سینه طلعت
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; text-align: right; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</span></p> <p><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">&nbsp;</span></p>

گوشواره همیشه بهار
گوشواره همیشه بهار
150,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">مروارید پرورشی طبیعی&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">&nbsp;</p>

گوشواره برگ انجیری
گوشواره برگ انجیری
168,000 تومان

<p>&nbsp;</p> <div class="row" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-left: -15px; margin-right: -15px; color: #687188; font-family: IranYekan, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="col-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; width: 1140px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; flex: 0 0 100%; max-width: 100%;"> <div class="tab-style3" style="box-sizing: border-box;"> <div class="tab-content shop_info_tab" style="box-sizing: border-box; margin-top: 40px;"> <div id="Description" class="tab-pane fade show active descdiv" style="box-sizing: border-box; transition: opacity 0.15s linear 0s; display: block;" role="tabpanel" aria-labelledby="Description-tab"> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: start;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div>

سنجاق سینه طلعت
-15%
سنجاق سینه طلعت
240,550 تومان 283,000 تومان

<p>به دلیل یکتا بودن هر یک از برش&zwnj;های سنگ، تفاوت&zwnj;های جزئی در شکل گل&zwnj;سینه&zwnj;ها&zwnj; خواهد بود.</p> <p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

سنجاق سینه قلب تپنده
سنجاق سینه قلب تپنده
174,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

گوشواره خزر
گوشواره خزر
180,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

سنجاق سینه مدال بنفش و طلایی
سنجاق سینه مدال بنفش و طلایی
190,000 تومان

<p style="text-align: right;"><span style="text-align: start;">دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</span></p>

سنجاق سینه دختری با گوشواره مروارید
-17%
سنجاق سینه دختری با گوشواره مروارید
149,400 تومان 180,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

سنجاق سینه انجیر
سنجاق سینه انجیر
174,000 تومان

<p>دور از رطوبت و مواد شوینده نگهداری شود.</p>

گوشواره قلب
گوشواره قلب
190,000 تومان

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">دور از مواد شوینده و شیمیایی نگهداری شود.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 25px; color: #687188; line-height: 28px; font-family: IranYekan !important; font-size: 18px !important;">&nbsp;</p>